Přejít k hlavnímu obsahu
Logo MSSK

@NÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ KLASTR

Česky Česky
English English
  

Základní zaměření činnosti

 1. Správa a aktualizace Registru strojírenského klastru:
  základní podmínkou pro činnost klastru je identifikace kapacit ve výrobě, v předvýrobních etapách strojírenství, ve službách pro strojírenství a oborového zaměření jednotlivých subjektů v klastru
 2. Vyhledávání vhodných firem pro členství v Národním strojírenském klastru
 3. Propagace NSK na různých úrovních a různou formou:
  mediální propagace, internet, prezentace na workshopech, konferencích a seminářích, a to včetně zahraniční propagace
 4. Služby pro členy NSK:
  • analýzy kooperačních vztahů a jejich optimalizace:
   Cílem je analýza podmínek pro vytváření výrobních řetězců. Ve výrobním procesu v regionu by mělo dojít k maximální finalizaci výroby a tím též k tvorbě maximální přidané hodnoty produkce uvnitř klastru.
  • marketingové studie:
   studie zaměřené na marketing regionálního potenciálu v technologiích, trhu a odbytu výroby, oborového a odborného potenciálu pracovních sil.
  • vzdělávací akce:
   na základě analýzy profesní struktury pracovních sil v jednotlivých segmentech oborové struktury klastru je možno stanovit další potřeby v profesích. Výsledkem pak budou nejen požadavky na pořádání seminářů a kurzů, ale i na změny a doplnění oborového zaměření studia na různých stupních odborného školství.
  • podnikatelské mise do zahraničí a spolupráce s fondy EU
  • informační služby
  • organizace workshopů na požadovaná témata
 5. Poradenství pro oblast:
  • společná databáze procesních vstupů a dodavatelů:
   tato oblast dnes nabývá stále většího významu, avšak v jednotlivých podnicích je řešena izolovaně. Cílem je nejen zlepšit služby a informace v této oblasti, ale i připravit podmínky pro zajištění stability, kvality a srovnatelné úrovně těchto služeb v rámci klastru.
  • audity dodavatelů:
   tato oblast činnosti bezprostředně navazuje na tvorbu databáze vstupů a dodavatelů a vycházejí z ní následující procesy řízení vstupů.
  • hodnocení nabídek, výběrová řízení a e-business:
   zde je již možno využít profesionálních služeb i zkušeností z podnikové praxe v řadě firem.
  • certifikáty a profesní osvědčení:
   předpokladem úspěšnosti každé nabídky je doložení certifikátu zavedeného systému jakosti, systému řízení ochrany prostředí a certifikátů ke klíčovým profesím. Tyto certifikáty jsou vyžadovány v obchodních případech realizovaných v zahraničí i v tuzemsku, a to v případech, kdy je realizátorem zahraniční i domácí firma.
  • firemní strategie:
   v souvislosti s budováním výrobních a dodavatelských řetězců se očekává možný posun ve strategii firem , a to nejen na straně vstupů a výstupů, ale též ve specializaci a finalizaci výroby.
  • budování personálních struktur a banka specializací:
   tato oblast souvisí s analýzou profesní struktury pracovních sil v jednotlivých segmentech oborové struktury klastru, navazují na ni vzdělávací procesy, rekvalifikační procesy a proces zajišťování zaměstnanosti v kraji.
  • podpora inovací, výzkumu a vývoje:
   v této oblasti se nabízejí výhody integrace a úloha výzkumně - vývojových pracovišť vysokých škol a institucí.
  • příprava projektů pro grantové programy a dotace, spolupráce při zajišťování úvěrů formou podnikatelských záměrů
 6. Iniciace vzniku projektových záměrů v rámci regionálních, státních a evropských programů podpory a dotací v oblastech podnikání, inovací , transferu technologií, vědy a výzkumu, lidských zdrojů a sehrání regionálního centra těchto aktivit
  • klastr jako tvůrce projektu a hlavní příjemce dotace
  • klastr jako partner – koordinátor (spolupříjemce) členů NSK v projektu
 7. Podpora a vytváření regionální energetické, logistické, ekologické a proexportní politiky v oblasti strojírenství, metalurgie a v souvisejících oborech.
 8. Spolupráce při zakládání konsorcií, společných podniků a fúzí
 9. Analýzy podmínek pro podnikání a prosazování oprávněných zájmů členů NSK v regionálních a národních strukturách
 10. Vnitřní administrativa související s výše uvedenou činností:
  • evidence, účetnictví, kontakt s úřady
  • uzavírání smluv, jejich vyhodnocování, sledování a kontrola
  • sestavování rozpočtů
  • zpracovávání závěrečných zpráv
  • organizace jednání členů NSK a Výkonné rady klastru
Kontakt: Národní strojírenský klastr, Ruská 2887/101, Ostrava - Vítkovice
Tel./Fax.: +420 595 957 008, E-mail: klastr@nskova.cz