Přejít k hlavnímu obsahu

Zvyšování kompetence studentů

Hledat
Zpět
  
Domů Pozvánka
K dispozici nejsou žádné další výskyty schůzek, ze kterých by bylo možné vybrat.

 Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů

 

Logo

 

 

 

Název projektu:                                „Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů“

Reg. číslo projektu:                          CZ.1.07/2.2.00/15.0459

Žadatel:                                             Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Realizátor:                                        Katedra mechanické technologie – Ústav projektování, organizace a ekonomiky strojírenské výroby

Katedra obrábění a montáže

Partner:                                             Národní strojírenský klastr, o.s.

 

Název operačního programu:         OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy:                           7.2

Název prioritní osy:                         Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Číslo oblasti podpory:                      7.2.2

Název oblasti podpory:                    Vysokoškolské vzdělávání

Číslo programu podpory:               15.A

Název programu podpory:             Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách

 

Anotace:

 

Stále se zvyšují nároky zaměstnavatelů na kvalitu, odbornou zdatnost a kompetentnost potenciálních zaměstnanců (absolventů VŠ); zejména aby se dokázali rychle plnohodnotně začlenit do praxe. Cílem projektu je inovovat předměty vzdělávacích programů studentů Fakulty strojní, Fakulty elektrotechniky a informatiky a Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství prostřednictvím modulů MANAGEMENT A EKONOMIKA a TECHNOLOGICKÉ INŽENÝRSTVÍ tak, aby byli absolventi lépe připraveni na náročné požadavky budoucích zaměstnavatelů.

 

Popis projektu:

 

Hlavním cílem projektu je inovace vzdělávání studentů Fakulty strojní, Fakulty elektrotechniky a informatiky a Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství zaměřené na odborný růst a posílení kompetencí studentů.

 

Cíle projektu:

 

1) Tvorba vzdělávacích modulů

a) Management a ekonomika - s důrazem na znalostní ekonomiku.

b) Technologické inženýrství.

 

Vzdělávací modul "Management a ekonomika" bude zahrnovat předměty (oblasti): Strategický management, Základy ekonomiky, Ekonomika a management, Základy marketingu, Právní normy v podnikání, Podnikatelský záměr, Organizace a řízení výroby.

 

Vzdělávací modul "Technologické inženýrství" bude zahrnovat předměty (oblasti): Počítačová podpora procesu obrábění, Experimentální metody v obrábění, Metrologie a řízení kvality, Základy montáže, Technologičnost konstrukcí.

 

   

2) Tvorba učebních textů (opor) sloužící pro mezioborové studium a jejich převod do digitální podoby, aby je bylo možno využít pro přípravu studia ve formě e-learningu.

 

3) Proškolení studentů bakalářského a magisterského studijního programu.

 

4) Prohloubení spolupráce s průmyslovými podniky.

 

Cílová skupina:

 

Cílovou skupinou jsou studenti vysokých škol.

 

Cílovou skupinou jsou studenti bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Fakulty strojní, navazujícího magisterského studijního programu Fakulty elektrotechniky a informatiky a bakalářského studijního programu Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava.

 

Studenti - absolventi potřebují disponovat zejména klíčovými kompetencemi, měli by se orientovat na praktické zvládání problémů, se kterými se v praxi budou setkávat. Skloubení teorie a praxe již v procesu vzdělávání pomůže k rychlejšímu adaptování na nové prostředí a nároky zaměstnavatelů.

 

Partner projektu:

 

Partner projektu Národní strojírenský klastr, o.s. se bude podílet na projektu zejména na přípravě vzdělávacích modulů, zajištění odborníků z praxe, zajištění organizace odborných exkurzí do podniků, zapojení odborníků z praxe do výuky formou odborných seminářů, na prezentaci a publicitě projektu na odborných workshopech a stránkách NSK.

 

Potřebnost projektu podtrhují:

 

a)  informace z Úřadů práce, profesní struktura v Moravskoslezském kraji,

b)  průzkum bariér podnikání v Moravskoslezském kraji (http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikani-vkraji/default.aspx nebo cz/pracovni-sila/art_22070/pracovni-sila.aspx),

c)  podněty průmyslových podniků,

d) vlastní dotazníkové šetření,

e)  podněty studentů (získávané prostřednictvím fakultních internetových stránek),

f)  sebehodnotící zpráva FS dle modelu EFQM.

 

 

 

Kontakt: Moravskoslezský strojírenský klastr, Ruská 2887/101, Ostrava-Vítkovice
Tel.: +420 595 957 004, +420 595 957 008, Fax: +420 595 956 209, E-mail: klastr@msskova.cz
Vlajka EUTENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRUMYSLU A OBCHODU ČR