Přejít k hlavnímu obsahu
Logo MSSK

@NÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ KLASTR

Česky Česky
English English
  

Loga programu OPVK EUTU OStravaZVPOD

 

Implementace nejnovějších myšlenek vědy a výzkumu v oblasti Doprava do širokého povědomí

 

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava pod záštitou rektora prof. Ing. Tomáše Čermáka, CSc. se stala řešitelem projektu Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu  pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií (ZVPOD) pro plánované období 1.7.2009-30.6.2011. Tento projekt s označením CZ.1.07/2.3.00/09.0150

spadá pod prioritní osu 2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost financovaného strukturálním fondem EU (85%) a státním rozpočtem ČR (15%).

Hlavním cílem projektu je implementace myšlenek vědy a výzkumu (VaV) do širokého povědomí a tím dosažení cílené systematické odborné vzdělávání cílové skupiny-studentů VŠ, akademických pracovníků VŠ, ostatních pracovníků VŠ a zájemců o VV činnost na VŠ.

V rámci tohoto projektu budou probíhat aktivity související s posilněním vědomí  vedoucí k samotné popularizaci vědního oboru-doprava v kontextu strojírenství. Nejsilnější stránkou projektu je zapojení se do pevnější struktury partnerů a koncepce mezipartnerského "Team -Building" pro lepší propojení VaV se vzdělávacím  procesem a přípravy budoucích erudovaných absolventů v oblasti VaV schopných týmové spolupráce po příchodu do praxe. 

Hlavním řešitelem projektu je VŠB-Technická univerzita Ostrava s partnery Centrem dopravního výzkumu (CDV, v.v.i., Brno) a Národním strojírenským klastrem, o.s. (NSK, o.s.).

 

Projekt je koncipován do 11. vzdělávacích modulů realizovaných na VŠB-TU Ostrava Fakultě strojní, Fakultě stavební, Centrem nanotechnologií a Centrem dopravního výzkumu, v.v.i., Brno a to v těchto rámcových tématech (vzdělávacích modulech):

 

Modul-CDV1-Silniční doprava

Modul-FS2-Letecká doprava

Modul-FS3-Dopravní a manipulační technika

Modul-CDV4-Železniční doprava

Modul-CN5-Nanotechnologie

Modul-CN6-Nové technické materiály

Modul-FS7-Transfer technologií

Modul-FAST8-Dopravní stavby

Modul-FAST9-Silniční stavby

Modul-FAST 10-Železniční stavby

Modul-FAST 11-Dopravní stavitelství

 

Zapojení a motivace cílové skupiny je realizováno v tomto projektu v rámci aktivní spolupráce v řešených problémech při realizaci samotného vzdělávání v rámci realizovaných kurzech-modulech. Dále pak řešení a otevírání nových otázek při řešení problémů při vzdělávání s ohledem na nejnovější poznatky VaV. Přínosem pro cílovou skupinu je především rozšíření znalostí  a dovedností v rámci získávání poznatků v oblasti VaV a jejích provázanost s praxí.

 

Projekt je cílen na:

-odezvu z průmyslu na aktualizaci nejnovějších poznatků VaV do vzdělávání VŠ, tj. odstranění rozporu mezi nejnovějšími poznatky z oboru a vzděláváním (cílenost na oblast dalšího odborného vzdělávání pracovníků VaV např. v oborech nanotechnologie, nové technické materiály zaměřené na oblast dopravy apod.),

-zvýšení vlastního potenciálu a konkurenceschopnosti na trhu práce,

-obohacení znalosti studentů v rámci VaV a jejich implementace do praxe (cílenost na podporu systematické práce se studenty v oblasti VaV),

-posílení kooperace s podniky a institucemi v rámci edukace (podpora vytváření týmů, týmové spolupráce, mobilita mezi VV institucemi a soukromým a veřejným sektorem),

-edukace v oblasti právní ochrany duševního vlastnictví, šíření výsledků VaV do praxe primárně prostřednictvím partnerů, sekundárně v rámci edukace a šíření poznatků  VaV absolventů,

-získání strategické výhody v nastávajících povoláních při restrukturalizaci průmyslu regionu.

1. 

 

 

Dimenze inovativnosti v projektu je zastoupena v těchto základních rovinách.

1) V novém systematickém přístupu ke vzdělávání v oblasti VaV, který spočívá v začleňování potřeb průmyslových podniků formou inovací vzdělávání na poli VaV, ale také jejich další spolupráce při samotném průběhu vzdělávání studentů formou přednáškových vstupů, exkurzí a stáží, aby již v rámci studia měli studenti kontakt s potenciálními zaměstnavateli a aby zároveň získali ucelený přehled o budoucích pracovních podmínkách a povinnostech, které na ně budou v pracovním procesu zaměstnavatelem kladeny.

2) Druhou rovinou je obohacení o kolektivní řešení konkrétních problémů formou případových studií, které dopomohou rozvíjet na jedné straně týmovou spolupráci, na straně druhé přispějí k rozvoji tvořivosti a odpovědnosti každého studenta. Výsledky případových studií pak budou za pomoci počítačové techniky nebo jiným vhodným způsobem zpracovány do takové podoby, aby je řešitelé mohli prezentovat v dalším vzdělávacím procesu a tím docházelo k rozvíjení komunikační a prezentační dovednosti.

3) V průběhu realizace vzdělávacího programu budou použity inovativní metody a formy komunikace a vyhledávání informací (využití výpočetní techniky při zadávání, zpracovávání a řešení případových studií a při prezentaci výsledků). Zároveň bude kladen důraz na využití internetu a intranetu při samostudiu.

4) Tvorba e-learningového SW a jeho konfigurace, včetně realizace videokonferenčního  přenosu-moderního prvku komunikace. 

 

Bližší informace o aktuálně probíhajících modulech pro jakéhokoliv zájemce z řady cílové skupiny je možno získat na www.fs.vsb.cz/euprojekty/150.

„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“.

                                                                                  doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.

                                                                                 manažer projektu 

Implementace nejnovějších myšlenek vědy a výzkumu v oblasti Doprava do širokého povědomí

 

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava pod záštitou rektora prof. Ing. Tomáše Čermáka, CSc. se stala řešitelem projektu Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu  pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií (ZVPOD) pro plánované období 1.7.2009-30.6.2011. Tento projekt s označením CZ.1.07/2.3.00/09.0150

spadá pod prioritní osu 2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost financovaného strukturálním fondem EU (85%) a státním rozpočtem ČR (15%).

Hlavním cílem projektu je implementace myšlenek vědy a výzkumu (VaV) do širokého povědomí a tím dosažení cílené systematické odborné vzdělávání cílové skupiny-studentů VŠ, akademických pracovníků VŠ, ostatních pracovníků VŠ a zájemců o VV činnost na VŠ.

V rámci tohoto projektu budou probíhat aktivity související s posilněním vědomí  vedoucí k samotné popularizaci vědního oboru-doprava v kontextu strojírenství. Nejsilnější stránkou projektu je zapojení se do pevnější struktury partnerů a koncepce mezipartnerského "Team -Building" pro lepší propojení VaV se vzdělávacím  procesem a přípravy budoucích erudovaných absolventů v oblasti VaV schopných týmové spolupráce po příchodu do praxe. 

Hlavním řešitelem projektu je VŠB-Technická univerzita Ostrava s partnery Centrem dopravního výzkumu (CDV, v.v.i., Brno) a Národním strojírenským klastrem, o.s. (NSK, o.s.).

 

Projekt je koncipován do 11. vzdělávacích modulů realizovaných na VŠB-TU Ostrava Fakultě strojní, Fakultě stavební, Centrem nanotechnologií a Centrem dopravního výzkumu, v.v.i., Brno a to v těchto rámcových tématech (vzdělávacích modulech):

 

Modul-CDV1-Silniční doprava

Modul-FS2-Letecká doprava

Modul-FS3-Dopravní a manipulační technika

Modul-CDV4-Železniční doprava

Modul-CN5-Nanotechnologie

Modul-CN6-Nové technické materiály

Modul-FS7-Transfer technologií

Modul-FAST8-Dopravní stavby

Modul-FAST9-Silniční stavby

Modul-FAST 10-Železniční stavby

Modul-FAST 11-Dopravní stavitelství

 

Zapojení a motivace cílové skupiny je realizováno v tomto projektu v rámci aktivní spolupráce v řešených problémech při realizaci samotného vzdělávání v rámci realizovaných kurzech-modulech. Dále pak řešení a otevírání nových otázek při řešení problémů při vzdělávání s ohledem na nejnovější poznatky VaV. Přínosem pro cílovou skupinu je především rozšíření znalostí  a dovedností v rámci získávání poznatků v oblasti VaV a jejích provázanost s praxí.

 

Projekt je cílen na:

-odezvu z průmyslu na aktualizaci nejnovějších poznatků VaV do vzdělávání VŠ, tj. odstranění rozporu mezi nejnovějšími poznatky z oboru a vzděláváním (cílenost na oblast dalšího odborného vzdělávání pracovníků VaV např. v oborech nanotechnologie, nové technické materiály zaměřené na oblast dopravy apod.),

-zvýšení vlastního potenciálu a konkurenceschopnosti na trhu práce,

-obohacení znalosti studentů v rámci VaV a jejich implementace do praxe (cílenost na podporu systematické práce se studenty v oblasti VaV),

-posílení kooperace s podniky a institucemi v rámci edukace (podpora vytváření týmů, týmové spolupráce, mobilita mezi VV institucemi a soukromým a veřejným sektorem),

-edukace v oblasti právní ochrany duševního vlastnictví, šíření výsledků VaV do praxe primárně prostřednictvím partnerů, sekundárně v rámci edukace a šíření poznatků  VaV absolventů,

-získání strategické výhody v nastávajících povoláních při restrukturalizaci průmyslu regionu.

1. 

 

 

Dimenze inovativnosti v projektu je zastoupena v těchto základních rovinách.

1) V novém systematickém přístupu ke vzdělávání v oblasti VaV, který spočívá v začleňování potřeb průmyslových podniků formou inovací vzdělávání na poli VaV, ale také jejich další spolupráce při samotném průběhu vzdělávání studentů formou přednáškových vstupů, exkurzí a stáží, aby již v rámci studia měli studenti kontakt s potenciálními zaměstnavateli a aby zároveň získali ucelený přehled o budoucích pracovních podmínkách a povinnostech, které na ně budou v pracovním procesu zaměstnavatelem kladeny.

2) Druhou rovinou je obohacení o kolektivní řešení konkrétních problémů formou případových studií, které dopomohou rozvíjet na jedné straně týmovou spolupráci, na straně druhé přispějí k rozvoji tvořivosti a odpovědnosti každého studenta. Výsledky případových studií pak budou za pomoci počítačové techniky nebo jiným vhodným způsobem zpracovány do takové podoby, aby je řešitelé mohli prezentovat v dalším vzdělávacím procesu a tím docházelo k rozvíjení komunikační a prezentační dovednosti.

3) V průběhu realizace vzdělávacího programu budou použity inovativní metody a formy komunikace a vyhledávání informací (využití výpočetní techniky při zadávání, zpracovávání a řešení případových studií a při prezentaci výsledků). Zároveň bude kladen důraz na využití internetu a intranetu při samostudiu.

4) Tvorba e-learningového SW a jeho konfigurace, včetně realizace videokonferenčního  přenosu-moderního prvku komunikace. 

 

Bližší informace o aktuálně probíhajících modulech pro jakéhokoliv zájemce z řady cílové skupiny je možno získat na www.fs.vsb.cz/euprojekty/150.

„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“.

                                                                                  doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.

                                                                                 manažer projektu 
Kontakt: Národní strojírenský klastr, Ruská 2887/101, Ostrava - Vítkovice
Tel./Fax.: +420 595 957 008, E-mail: klastr@nskova.cz